Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług z wykorzystaniem Serwisu dostępnego w Witrynie i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), zwanej dalej „Ustawą”.

§1 Definicje

 1. Usługodawca – TRAVELPROP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Zuchów 2, 20-047 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038853, NIP: 7123455724, adres poczty elektronicznej (e-mail): support@travelpay.online;
 2. Serwis – oprogramowanie komputerowe, do którego prawa przysługują Usługodawcy, dostępne w sieci Internet pod adresem www.travelpay.online, wraz z jego wszelkimi rozszerzeniami, zapewniające świadczenie Usług;
 3. Witryna – strona internetowa umieszczona w sieci Internet pod adresem www.travelpay.online, umożliwiająca dostęp do Serwisu;
 4. Usługi – usługi świadczone Usługobiorcy poprzez udostępnienie Serwisu przez Usługodawcę, do korzystania z jego funkcjonalności;
 5. Usługobiorca – podmiot wykonujący, choćby sporadycznie, działalność gospodarczą, posiadający zdolność do czynności prawnych oraz mający uprawnienie do korzystania z Serwisu, na mocy Umowy zawartej z Usługodawcą;
 6. Umowa – umowa w przedmiocie świadczenia Usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, poprzez udostępnienie Serwisu zamieszczonego w Witrynę;
 7. Abonament – miesięczna opłata uiszczana przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy, tytułem wynagrodzenia za świadczenie Usług, składająca się z Opłaty Stałej i Opłaty Zmiennej;
 8. Opłata Stała – część Abonamentu ustalona miesięcznie w stałej wysokości, niezależna od ilości Wyjazdów zorganizowanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem Serwisu. W ramach Opłaty Stałej, Usługobiorcy może przysługiwać prawo do określonej liczby bonusowych Kredytów, zgodnie z Cennikiem;
 9. Opłata Zmienna – część Abonamentu ustalana miesięcznie w wysokości zmiennej, w oparciu o iloczyn liczby naliczonych Kredytów (tj. zależna od ilości Wyjazdów zorganizowanych przez Usługobiorcę, z wykorzystaniem Serwisu) w danym miesiącu rozliczeniowym i stawki za Wyjazd;
 10. * Impreza – jednostka rozliczeniowa służąca do ustalenia wysokości Opłaty Zmiennej. Impreza oznacza Wyjazd trwająćy od 2 do 5 dni włącznie dla maksymalnie 60 osób.
  • Impreza naliczana Usługobiorcy za każdy, zorganizowany przez Usługobiorcę w danym miesiącu rozliczeniowym, Wyjazd trwający od dwóch do pięciu dni włącznie, dla maksymalnie 60 uczestników;
  • Dwie Imprezy są naliczane Usługobiorcy za każdy, zorganizowany w danym miesiącu rozliczeniowym, Wyjazd trwający osiem lub więcej dni, dla maksymalnie 50 uczestników;
  • w przypadku, gdy liczba uczestników danego Wyjazdu wynosi powyżej 60, liczba Imprez naliczonych Usługobiorcy ulega zwiększeniu o 1 Imprezę za każdą rozpoczętą grupę 60 osób powyżej 60;
   przy czym wysokość kwoty wynagrodzenia Usługodawcy odpowiadającego wartości jednej Imprezy, obowiązująca w momencie zawierania Umowy, określona jest w Cenniku.
 11. Wyjazd – wycieczka, impreza turystyczna lub inny wyjazd o charakterze turystycznym, zorganizowany przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu Serwisu. Przez Wyjazd „zorganizowany” Strony rozumieją Wyjazd, który został zorganizowany przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu Serwisu i którego wpisana przez Usługobiorcę do Serwisu data rozpoczęcia Wyjazdu minęła w poprzedzającym dniu kalendarzowym.
 12. Biling – informacja wygenerowana przez Serwis, stanowiąca wyliczanie miesięcznego wynagrodzenia za Usługi, będącego sumą Opłaty Stałej i Opłaty Zmiennej należnej Usługodawcy za dany miesiąc rozliczeniowy;
 13. Cennik – skierowana do Usługobiorcy oferta świadczenia Usług, zawierająca informację co do aktualnie dostępnych wariantów Abonamentu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach jego konkretnego wariantu, jak również wysokości opłat w danym wariancie, dostępna pod adresem travelpay.online.;
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 15. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Zawarcie Umowy i zakres Usług

 1. W celu zawarcia Umowy w przedmiocie świadczenia Usług, niezbędne jest zarejestrowanie się w Serwisie w charakterze Usługobiorcy, poprzez założenie konta w Serwisie.
 2. Usługobiorca może założyć konto przy użyciu portalu rejestracyjnego w Witrynie lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail support@travelpay.online i następnie dopełnienie procedury rejestracyjnej przy użyciu linka wysłanego mu w tym celu przez Usługodawcę.
 3. Celem założenia konta i zawarcia Umowy niezbędne jest w szczególności zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, wybór wariantu Abonamentu zgodnie z Cennikiem, podanie prawdziwych danych w procesie rejestracji (do czego zobowiązany jest Usługobiorca) oraz podanie podczas rejestracji poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającego przesłanie Usługobiorcy linku aktywacyjnego do konta Usługobiorcy.
 4. Moment rejestracji, następujący po prawidłowym wypełnieniu procedury rejestracyjnej, finalizującej się przyciśnięciem przycisku „Zarejestruj się” oraz następnie kliknięciem w link aktywujący konto Usługobiorcy, wysłany na podany w procesie rejestracji adres e-mail, stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy, której treść reguluje niniejszy Regulamin, w wariancie Abonamentu wybranym przez Usługobiorcę.
 5. W ramach Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Serwis, dla potrzeb prowadzenia przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, w zakresie funkcjonalności Serwisu aktualnie dostępnych za pośrednictwem Witryny. Usługodawca wskazuje, iż aktualnie dostępne funkcjonalności Serwisu mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Usług.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej poufności loginu oraz hasła ustalonego przez niego dla konta Usługobiorcy w Serwisie i udostępniania go wyłącznie osobom umocowanym przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu. Wszelkie działania użytkowników konta Usługobiorcy są traktowane jak działania Usługobiorcy.
 7. W przypadku, gdy prowadzenie działalności przez Usługobiorcę, w zakresie w jakim korzysta on do tego celu z Serwisu, wymaga posiadania przez Usługobiorcę stosownych koncesji lub pozwoleń, posiadanie takich koncesji lub pozwoleń jest obowiązkiem wyłącznie Usługobiorcy.

§3 Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się, na każde żądanie Usługobiorcy, przesłane na adres e-mail: support@travelpay.online:
  • przesłać Usługobiorcy aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług;
  • poinformować Usługobiorcę o funkcji i celu oprogramowania lub danych, niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Celem skorzystania z Usług, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • posiadanie sprzętu komputerowego o parametrach umożliwiających funkcjonowanie Serwisu;
  • posiadanie dostępu do sieci Internet (łącze min. 128 kbp/s);
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
  • możliwość korzystania z przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Opera, Safari w najnowszej dostępnej wersji wspieranej aktualnie przez jej producenta.
 3. Do prawidłowego korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu konieczne może być włączenie w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java, Obsługi Java Script, cookies.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie dostarczać do Serwisu treści bezprawnych, w szczególności takich, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich. Dostarczanie do Serwisu i udostępnianie klientom Usługobiorcy treści wymaganych przepisami prawa jest wyłącznym obowiązkiem Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone do Serwisu przez Usługobiorcę. W przypadku otrzymania urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Usługodawca zobowiązany jest, na zasadach określonych w art.14 Ustawy, uniemożliwić dostęp do tych danych i nie odpowiada za ewentualną szkodę powstałą z tego tytułu po stronie Usługobiorcy. O uniemożliwieniu dostępu do danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
 5. W związku z faktem, iż Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności autorskimi prawami majątkowymi, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony, Usługobiorca zobowiązany jest do ścisłego i bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie.
 6. Serwis dostępny jest dla Usługobiorcy przez całą dobę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z potrzeby okresowej poprawy działania lub konserwacji Serwisu, czy też spowodowanych okolicznościami pozostającymi poza jego kontrolą. Usługodawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich usterek lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających dostęp do Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu spowodowaną okolicznościami, na które, przy zachowaniu należytej staranności, nie miał wpływu, w szczególności:
  • wadami lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego lub oprogramowania Usługobiorcy;
  • brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu, leżącymi po stronie operatora sieci telekomunikacyjnej lub Usługobiorcy;
  • nieprawidłową obsługą Serwisu przez Usługobiorcę, w tym na skutek błędów lub braków w danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę;
  • ingerencją w Serwis lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy umyślnej Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z naruszeniem przez Usługobiorcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.6 powyżej.
 8. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, ze wszystkich tytułów, jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Usługobiorcę (odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych przez Usługobiorcę korzyści jest wyłączona), przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznej Opłaty Stałej za Usługę, w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

§4 Biling i płatności

 1. W terminie 7 dni po zakończeniu danego miesiąca będącego przedmiotem rozliczenia, Usługodawca przesyła Usługobiorcy, na adres podany do tego celu w procesie rejestracji, Biling za ten miesiąc oraz wystawioną na jego podstawie fakturę.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług.
 3. Za doręczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Usługobiorcy wskazany w procesie rejestracji, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Usługobiorcy wiadomości zawierającej fakturę VAT.
 4. Usługobiorca obowiązany jest podać w procesie rejestracji wszelkie poprawne dane, niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Usług i innych kwestii związanych z Usługami, należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail support@travelpay.online;
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Usługobiorcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamacje.
 3. Reklamację uznaje się za zgłoszoną po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia reklamacji, reklamację uznaje się za zgłoszoną następnego dnia roboczego po jej zgłoszeniu i dostarczeniu na serwer pocztowy Usługodawcy.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty za świadczone Usługi.
 6. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§6 Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

 1. Umowa pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą zawierana jest w momencie i w sposób opisany w § 2 Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o stosownej treści, na adres support@travelpay.online.
 3. Umowa o świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez Usługodawcę (i konto Usługobiorcy jednocześnie usunięte z Serwisu), w trybie natychmiastowym, w każdym z następujących przypadków:
  • Usługobiorca w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszej Umowy lub naruszył przepisy prawa;
  • Usługobiorca działał na szkodę Usługodawcy, innych podmiotów korzystających z Serwisu lub sieci Internet, lub podjął działania zagrażające bezpieczeństwu danych, znajdujących się w Serwisie.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, natychmiastowe usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu może być dokonane jedynie przez Usługobiorcę lub na jego wniosek, wysłany na adres support@travelpay.online, co nie uchybia prawu Usługodawcy do opłat należnych mu na podstawie Umowy, w okresie jej obowiązywania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej zlokalizowanej pod adresem travelpay.online/regulamin.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie travelpay.online/regulamin. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Usługobiorcy i przesłaniem nowego tekstu Regulaminu. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na zmianę Regulaminu, Usługobiorcy przysługuje – w terminie 2 tygodni od otrzymania daty powiadomienia o zmianie Regulaminu – prawo do rozwiązania Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem, przy czym w okresie wypowiedzenia Strony obowiązuje Regulamin w brzmieniu przed dokonaniem zmiany, z wyłączeniem zmian, które wynikają ze zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, i które to zmiany obowiązują od dnia powiadomienia.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu, zaś sądem właściwym do rozpoznawania sporów z niej wynikających lub z nią związanych jest sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby Usługodawcy.

ADDENDUM

DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DOTYCZĄCE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („ADDENDUM”)

 

 1. Strony niniejszym zgodnie oświadczają, że (i) niektóre informacje przekazywane Usługodawcy w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z Umowy kwalifikują się jako dane osobowe zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) („Dane osobowe„) oraz że (ii) Usługodawca kwalifikuje się jako podmiot przetwarzający te Dane osobowe zgodnie z definicją w art. 28 RODO, a nadto że (iii) Usługobiorca jest administratorem tych Danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w której Usługobiorca występuje jako podmiot przetwarzający Dane osobowe w imieniu ich administratora. W tym ostatnim przypadku, Usługodawca jest dalszym podmiotem przetwarzającym, a prawa i obowiązki Usługodawcy, o których mowa w Addendum, traktuje się jako prawa i obowiązki względem Usługobiorcy jako podmiotu przetwarzającego Dane osobowe w imieniu ich administratora.
 2. Na warunkach określonych Umową, w szczególności niniejszym Addendum, stanowiącym jej integralną część, Usługobiorca, jako podmiot do tego upoważniony, powierza Usługodawcy przetwarzanie Danych osobowych. Usługobiorca jest zobowiązany do współdziałania z Usługodawcą w realizacji Umowy, w szczególności jest  zobowiązany  do  składania  wyjaśnień  w  razie  zaistnienia  wątpliwości Usługodawcy co do zgodności z prawem udzielanych poleceń lub instrukcji.
 3. Usługodawca nie będzie korzystał z usług innego (dalszego) podmiotu przetwarzającego Dane osobowe („DPP”) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Usługobiorcy. W przypadku ogólnej pisemnej zgody, Usługodawca informuje Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych DPP, aby tym samym zapewnić Usługobiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, jeśli DPP nie wypełni swoich obowiązków w zakresie ochrony Danych osobowych, o których mowa w niniejszym Addendum.
 4. Czas przetwarzania Danych osobowych jest zakreślony i ograniczony przez jego cel wynikający z Umowy, w szczególności poprzez czas jej obowiązywania. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie i w celu (i) świadczenia Usług wynikających z Umowy oraz (ii) wykonywania praw i obowiązków Stron związanych z tymi Usługami; jeśli Usługodawca nie może zapewnić takiej zgodności, z jakichkolwiek powodów, niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę niemożności jej spełnienia. W razie wątpliwości, treść Umowy, zwłaszcza w części niniejszego Addendum: „A Opis czynności przetwarzania” poniżej, uznaje  się za dokumentującą instrukcje dotyczące przetwarzania Danych osobowych, a także określającą przedmiot, charakter, cel przetwarzania i kategorie osób, których te dane dotyczą.
 5. Usługodawca:
  • przetwarza Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy – co dotyczy też przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  • zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  • podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; środki techniczne i organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych stosowane przez Usługodawcę na dzień zawarcia Umowy są wymienione w części Addendum „B – Opis środków bezpieczeństwa”;
  • przestrzega warunków korzystania z usług DPP, o których mowa w niniejszym Addendum;
  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości, pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
  • zobowiązuje się pomagać Usługobiorcy w zapewnieniu zgodności z obowiązkami wynikającymi z art. 32 – 36 RODO, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji dostępnych dla Usługodawcy;
  • udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym Addendum oraz umożliwia – za uprzednim uzgodnieniem przez Strony terminu i w godzinach pracy Usługodawcy – Usługobiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich; Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych;
  • zobowiązuje się, według wyboru Usługobiorcy, niezwłocznie usunąć lub zwrócić wszystkie Dane osobowe po zakończeniu świadczenia Usług związanych z ich przetwarzaniem oraz usunąć ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące prawo wymaga ich przechowywania;
  • zapewnia, że audyty, inspekcje, przetwarzanie i udostępnianie Danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu;
  • w przypadku powierzenia dalszego przetwarzania Danych osobowych DPP, zobowiązuje się zapewnić, aby na DPP zostały nałożone – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w Addendum, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO;
  • prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO;
  • zawiadamia Usługobiorcę o fakcie naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 48 godziny od chwili powzięcia wiadomości o fakcie naruszenia;
  • informuje Usługobiorcę o prowadzonym postępowaniu, w szczególności  administracyjnym  lub sądowym, dotyczącym powierzonych do przetwarzania Danych osobowych, a także o wszelkich   planowanych   kontrolach   i   inspekcjach   dotyczących   przetwarzania powierzonych Danych osobowych, o ile posiada we wskazanym zakresie wiedzę.
 6. Usługodawca (lub DPP) nie może przekazywać ani w inny sposób przetwarzać Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługobiorcy. Takie przekazywanie musi być zawsze zgodne z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 7. Niniejsze Addendum będzie uzupełniane i interpretowane w związku z odpowiednimi przepisami RODO. W razie potrzeby Strony dołożą wszelkich uzasadnionych starań, aby zaktualizować i/lub renegocjować Umowę, aby jak najlepiej spełnić standardy zgodności określone w RODO.

 

 1. OPIS CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

Oprócz instrukcji określonych w treści Umowy oraz wydanych na jej podstawie, Strony dokumentują, co następuje w związku z powierzeniem czynnościami przetwarzania Danych osobowych powierzonych Usługodawcy:

 

 1. Charakter i cel przetwarzania podyktowane są rolą Usługodawcy jako dostawcy Usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie Danych osobowych wykonywane przez Usługodawcę będzie następować w ramach udostępniania Serwisu Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania z jego funkcjonalności, w szczególności na potrzeby organizacji Wyjazdów przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu tego Serwisu.

 

 1. Czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych obejmują w szczególności:
  • rejestracja, utrzymanie i usunięcie konta w Serwisie;
  • świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w związku z organizowaniem Wyjazdów,
  • tworzenie dokumentacji związanej z Usługami, w tym Wyjazdami;
  • obsługa przed i posprzedażowa klienta, w tym odpowiadanie na zapytania związane z Serwisem i jego funkcjonalnościami;

w tym zapisywanie Danych osobowych, dopasowywanie, łączenie, przechowywanie i przesyłanie ich w sposób zorganizowany oraz ich usuwanie.

 

 1. Przedmiotem powierzenia są następujące rodzaje Danych osobowych:
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Nr telefonu;
 • Płeć;
 • Data Urodzenia;
 • Email;
 • Adres zamieszkania;
 • Dokument tożsamości i jego numer;
 • Preferencje żywieniowe.

 

 1. Podmiotami danych osobowych są w szczególności: personel i przedstawiciele Usługobiorcy, kontrahenci i odbiorcy usług świadczonych przez Usługobiorcę, w szczególności osoby dla których założono konta w Serwisie i uczestnicy Wycieczek.

 

 1. OPIS ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA

 

Usługodawca wdrożył następujące organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych:

 1. Polityka haseł
 2. Kontrola dostępu do danych osobowych
 3. Zabezpieczenia w ramach usługi Google Cloud Platform

 

 1. UPOWAŻNIENIE DO DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Usługobiorca udziela Usługodawcy ogólnego upoważnienia do zaangażowania, jako DPP, następujące podmioty: świadczące usługi księgowe, marketingowe i szkoleniowe, dostawcy usług i narzędzi IT, hostingu, usług chmurowych, banki, podmioty świadczące usługi prawne, współpracownicy Usługobiorcy.